پرسش و پاسخ های منتخب مردمی پیرامون " چگونگی تحول بنیادین دبیرستان و دانشگاه"
 ویرایش بهار ۹۶


تدوینگران: حدود 110 نفر متشکل از اولیاء، حکمت جویان و همکاران