چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
ویرایش : توسط شورای راهبردی و یارانشان
  سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
این مرحوم از خیرین و خیراندیشان حکمتسرا بوده اند .
  دیروز - پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
در این جلسه ایتام با جمهی از بازوگیران و حکمتجویان حکمتسرا آشنا شدند .
  دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
این مراسم با حضور حکمتجویان ، خانواده ها و برخی از بازوگیران برگزار شد .
  شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
طرح کمک رسانی به محرومان با نام محسنانه توسط جمعه از بازوگیران ،حکمتجویان و خانواده ها در حال انجام است .
  جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدیر محترم این ساحت جناب آقای طاووسی هستند .
  پنج شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
این ساحت با حضور حکمتجویان و مدیر محترم ساحت برگزار شد .
  چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
این جلسه در مکان بیت النور برگزار شد .
  سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
در این جلسه شورای محترم حکمتجویی و مدیر مجموعه جناب آقای نیلفروشان حضور داشتند .
  سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
این جلسه با حضور جناب آقای دوستانی ، حکمتجویان ، چندتن از مادران و تبیینگر محترم ساحت زمین شتاسی سرکار خانم نیکبخت برگزار شد .
  دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
این ساحت با حضور مدیر ساحت جناب آقای دوستانی و حکمتجویان برگزار شد .
  یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
این گردهمایی با حضور حکمتجویان ، خانواده ها و بعضی از بازوگیران برگزار شد .
  شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
این ساحت با حضور مدیر ساحت و حکمتجویان برگزار شد .
  پنج شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
این چند تن به نمایندگی از حکمتسرای یزد برای بازدید از حکمتسرای اصفهان ، به اصفهان سفر کردند .
  یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰
برگزاری اولین جلسه ساحت قرآن که با حضور افتخاری مهمان ارجمند جناب آقای منصوری و استقبال خوب حکمتجویان این ساحت برگزار شد .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10