• حکمتسرا
  ( خانه ی حکمت) مجموعه ای که افراد برای حکمتجویی خود با آن مرتبط گشته و این مجموعه را بستر عمل خویش قرار داده اند.این مجموعه در واقع پژوهشکده ای می باشد که تمامی دغدغه مندان در حوزه تعلیم وتربیت می توانند در ارتباط با آن خدمت رسانی یا خدمت گیری نمایند.
 • حکمتجو
  ( حکمت جوینده ، به دنبال حکمت) فردی که در حکمتسرا طرح و برنامه ی پیشنهادی در جهت تعلیم و تربیت خویش را پذیرفته است و دنبال می کند. واژه ی جایگزین دانش آموز و دانشجو با بار معنایی اعم از تعلیم و تزکیه .
 • روش حکمتجویی
  حکمتجو پسر یا دختر بین سن بلوغ تا سن استقلال از خانواده است که به امید مدیریت خویشتن با هماهنگی والدینش تعلیم و تزکیه خود را به طور یک پارچه با روش استفاده از بازوگیر و ساحات انجام می دهد و وظیفه خود در قبال دبیرستان و دانشگاه را اصلاح و تحول نگاه مشرکانه به مدارک رایج بداند.
 • حکمت خواه
  فردی که طرح و برنامه ی پیشنهادی حکمتسرا در جهت تعلیم و تربیت را رصد و دنبال می کند ولی هنوز تصمیم قاطع بر انتخاب آن نگرفته است.
 • حکمت دوست
  فردی که برای شناخت بیشتر حکمتسرا و روش حکمتجویی در حال تعامل با آن است.
 • معلم جامع ( بازوگیر )
  شخصی که به عنوان پشتیبان و راهنما برای افراد دوره ی سنی بلوغ تا حداقل ازدواج و اشتغال ایفای نقش می کند و برای حرکت دائمی از وضع موجود به وضع مطلوب در همه ی ابعاد شخصیتی یاری کننده ی ایشان است.
 • شورای راهبردی
  عالی ترین جایگاه مدیریتی کلان مجموعه های سه گانه ی حکمتسرا (لقمان ،سلمان ،کوثر)می باشد که وظیفه ی تعیین خط مشی وبرنامه ریزی ،هماهنگی ونظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی این سه مجموعه را بر عهده دارد.
 • حکمت یار
  ترکیب واژه حکمتجو با یاری گر فردی که حکمتجویان را در مکان حکمتسرا و خارج از آن درجهت پیمودن مسیرهای معرفی شده از جانب حکمتسرا یاری رسانی و راهنمایی می کند
 • دوره حکمتجویی
  [ دوره: گردش ، گردش گرد چیزی، یک دور گردیدن ، یک بار گردیدن ، عهد زمان] حکمتجویی در واقع میتواند تا پایان عمر فرد ادامه یابد اما به طور رسمی به بازه ی زمانی پیش بینی شده در هشت سال که حکمت جو ابتدا به صورت عمومی با تمامی ساحات آشنا شده و سپس ، به شکل اختصاصی در ساحات مورد نیاز وعلاقه خود را به وضع مطلوب می رسد اطلاق میگردد.
 • ساحت
  [ ناحیه، فضای خانه، حیاط ، زمینی که سقف ندارد، میدان ] واژه ای عربی به معنای میدان وسیع وگسترده می باشد و منظور از آن در حکمتسرا یک اطلس ونمایه ای کلی از هر موضوع علمی ،معرفتی ،مهارتی وهنری است که برای مخاطب در آستانه ی بلوغ قابل فهم ودرک باشد و در قالب دانش های سی و دوگانه تعریف شده در حکمتسرا که در طول دوره ی حکمتجویی، حکمتجویان به دریافت آن به صورت اجمالی و سپس تفصیلی می پردازند.
 • سعی
  [ کارکردن، کوشیدن، کوشش کردن، قصد کردن] ( جایگزین تکلیف) شیوه های چهارده گانه ی تعریف شده برای حکمتجویان که به وسیله ی آن از جانب خودشان و یا مدیر ساحت مکلف به ا نجامش می گردند تا استفاده بهینه از ساحت عرضه شده را تجربه نمایند.