نیم سالهای حکمتجویی

بسم الله الرحمن الرحیم

1393–دوره ی  یاعلی(ع)
نیمسال اول حکمتجویی –مهر تا اسفند

 عنواناطلاعات
1تعدادحکمتجویان19نفر
2تعدادبازوگیران5نفر
3تعداد ساحات ارائه شده5ساحت
4عناوین ساحات ارائه شدهقرآن-هنر-ریاضی-سبک زندگی- مدیریت و رهبری
5وضعیت دروس حکمتجویانارائه شده به شیوه ی پیشرو، همرو، پیرو
6شیوه ی مدیریتمدیریت واحد به پشتیبانی حکمتیار
7وضعیت اولیامورد آموزش در رکن انگیزه
 
 
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر