روش ساحتی (چگونه بیاموزیم؟)
إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرًا وَ إِمَّا کَفُورًا
«ما راه را بدونمودیم یا سپاسگزارخواهد بود و یا نا سپاسگزار.»
(آیة 3  سورة  مبارکة  انسان)
از‌آن‌جا که لازم است تعلیم و تعلم در متن زندگی فرد قرار گیرد و به طور کاربردی و مستمر درزندگی فرد نقش ایفا کند در شیوۀ آموزش ساحات تدابیر زیر اندیشیده شده است:
1. ایفای نقش والدین: آن چه والدین از ساحات باید بدانند21اولیا را یاری می‌رساند که فرزندشان را با آنچه از هر ساحت برای زندگی و آخرت نیاز دارد آشنا کنند تا وی بتواند بهترین انتخاب‌ها را از محتوای هر ساحت داشته باشد.
2. تقویت دید آیت‌بین: ازآنجا که لازمۀ بهره‌مندی از حکمت، توجه به آیات و نشانههای الهی است بنابراین ایجاد دید آیت‌بینی و آیت فهمی22در حکمت‌جویان یکی از برنامه‌ها و روش‌های مقدماتی لازم برای استفاده از ساحات است.
3) تجهیزات آموزشی:حکمت‌جویان بر اساس روحیۀ حقیقت‌جویی و با در نظر گرفتن ارکان حکمت‌جویی، کلیۀ تجهیزات و امکانات شهری و کشوری را بستر مناسبی جهت آموزش و عملکرد خود دانسته و لازم است بتوانند از آن بهره ببرند.
4. قالب‌بندی زمان حکمت‌جویی:دورۀ  حکمت‌جویی شامل دو مرحلۀ عمومی و تخصصی است. هریک از این دوره‌ها حدود چهارسال زمان نیاز دارد که به تناسب سرعت عمل حکمت‌جویان کم یا زیاد می‌شود.
·       در چهارسال اول(دورۀ عمومی) حکمت‌جو با حداقل‌های موردنیاز از همۀ ساحات آشنا می‌شود تا بتواند استعداد، علاقه و نیاز خود و جامعه را بشناسد.
·       درچهارسال دوم(دورۀ تخصصی) از تعدادی ساحات منطبق با استعداد، علاقه و نیاز جامعه‌اش به طور عمیق و تفصیلی چنان بهره می‌برد که به اشتغال و تولید در موضوع آن ساحت منجر شود.
·       هفته‌های آموزش هماهنگ در هر سال: هر سال از دورۀ حکمت‌جویی به دو نیم‌سال شش‌ماهه تقسیم می‌شود و شروع هر شش ماه از مهر و فروردین در هر سال است.
      در هر شش‌ماه شمسی پنج ماه قمری کامل وجود دارد و هر ماه قمری دارای چهار هفته است؛ به عبارت دیگر در هر نیم‌سال بیست هفته و در هر سال چهل هفتۀ مفید آموزشی وجود دارد.
 
خلاصه اینکه:
      هر یک از نیم‌سال‌های حکمت‌جویی23از مهر تا اسفند یا فروردین تا شهریور خواهند بود و از این رو تعطیلات تابستانی وجود نخواهد داشت بلکه بهره‌مندی از ساحت در چهل هفته از سال به طور مستمر رخ می‌دهد. به عبارت دیگر چون حکمت‌جویی تعطیلی ندارد، فرصت‌های بین نیم‌سال به عنوان فرصتی جهت بازنگری در انتخاب ساحات به شمار می‌آیند، این مسئله باعث شده که برنامۀ روزهای هفتۀ حکمت‌جو فشردگی و فشار کمتری نسبت به مدارس داشته باشد. (در یک سال تحصیلی مدارس حدود 28 هفتۀ مفید آموزشی دارند ولی در حکمت‌سرا در هر سال چهل هفتۀ آموزشی در نظر گرفته شده است.)
5. آشنایی کلی حکمت‌جو با ساحات: با توجه به اینکه انتخاب ساحات به عهدۀ حکمت‌جو می‌باشد و لازمۀ هر انتخابی، آگاهی از گزینههای پیش روست، حکمتجو قبل از انتخاب ساحت شناخت اولیهای از هر ساحت پیدا میکند. این مرحله که تبیین ساحات نام دارد در قالب پلکان انتخاب ساحات24در اختیار حکمتجو قرار میگیرد.
      این آشنایی اولیه را می‌توان همچون آشنایی یک خریدار با جنس داخل مغازه دانست. همانگونهکه خریدار با کمک تابلو، ویترینها، پرو و مهمتر از همه، راهنماییهای مغازه‌دار جنس مطلوب خود را انتخاب می‌کند، حکمت‌جو نیز در مرحلۀ تبیین، با ساحات آشنایی مقدماتی و اولیه‌ای پیدا میکند. تعداد ساحات انتخابی حکمت‌جو در هر نیم سال بین پنج تا ده ساحت است.
6. سعی حکمت‌جو25: در همۀ مراحل ارتباط با ساحات، چهارده سعی(جایگزین تکلیف) برای حکمت‌جو قابل توصیه و مشاهده است 
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر