کلیدواژه "همایش"
  دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷
همایش مکتب اسلامی در روز جمعه 25 آبان 1397 در مسجد الزهرا (علیها السلام) برگزار شد.
1