دسته بندی "اخبار آموزشی"
  یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹
در این جلسه حکمتجویان ورودی پنجم حضور داشتند . در این جلسه ساحات در حکمتسرا و نقش آنها به طور کامل توضیح داده شد .
در این جلسه جناب آقای موسوی به عنوان مهمان حضور داشتند .
  یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹
در این جلسه حکمتجویان ورودی پنجم و بعضی از والدینشان حضور داشتند . در این جلسه ساحات در حکتسرا و نقش آنها به طور کامل توضیح داده شد .
  سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹
گردهمایی ورودی پنجم حکمتسرا و توضیح نقش بازوگیر در حکمتسرا با حضور جکتجویان قدیم و جدید برگزار شد !
  یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹
آخرین جلسه ساحت نجوم با حضور حکمتجویان برگزار شد .
  جمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۹
گردهمایی ورودی پنجم حکمتسرا و آشنایی با ساحت دشمن شناسی برگزار شد .
  سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
در تدارک جمعهای قرآنی و محرم امسال
  پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
امروز مورخ ۲۳ مرداد ۹۹ جلسه ای با حضور سه نفر از اعضای مجموعه لقمان برگزار شد.
1